Kościół dziecięcy – Echo Kids REGULAMIN

Rejestrując swojego podopiecznego wyrażasz zgodę na niniejszy regulamin obowiązujący na całym terenie Kościoła dziecięcego Echo Kids.

Dzieci w wieku od 4 do 13 lat mogą korzystać z zajęć Kościoła dziecięcego Echo Kids wyłącznie zgodnie z przyjętymi zasadami.

1. Przed wejściem do Kościoła dziecięcego obowiązuje rejestracja dziecka.
1a. Rodzic jest zobowiązany umieścić naklejkę z danymi (imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna) na górnej części odzieży dziecka, która nie będzie ściągana podczas pobytu w sali. Naklejkę drukuje wolontariusz Kościoła podczas rejestracji dziecka. Kopię naklejki otrzymuje rodzic dziecka.
1b. Dziecko wpisywane jest do dziennika sali Echo Kids przed wejściem na salę, podając imię i nazwisko dziecka oraz czytelny podpis opiekuna.
1c. W przypadku zmiany numeru telefonu opiekun jest zobowiązany zgłosić to osobie rejestrującej dziecko.

2. Opiekun wchodzący z dzieckiem zobligowany jest do rejestracji również siebie, następnie umieszczenia naklejki z imionami i nazwiskiem na górnej niezdejmowanej części garderoby (np. Jan Kowalski, tata Krzysia).

3. Kościół dziecięcy Echo Kids nie jest odpowiedzialny za dzieci przebywające w sali bez rejestracji.

4. W celu odbioru dziecka opiekun dostarcza naklejkę z imieniem i nazwiskiem otrzymaną podczas rejestracji.
4b. W razie zgubienia naklejki rodzic otrzyma SMS z kodem na numer podany podczas rejestracji dziecka.

5. Rejestrując dziecko na zajęcia Kościoła wyrażasz zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej przez wolontariuszy Kościoła w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

6. W zajęciach Kościoła nie mogą uczestniczyć dzieci w trakcie zdiagnozowanej choroby zakaźnej lub z objawami choroby tj. kaszel,katar lub gorączka.

7. W przypadku sytuacji awaryjnej po telefonie wolontariusza Echo Kids opiekun dziecka jest zobowiązany do stawienia się w Sali zabaw w ciągu maks. 5 min.

8. W kościele dziecięcym Echo Kids obowiązują następujące grupy wiekowe:

  • ●  Echoludki 4 – 6
  • ●  Echoziomki 7 -10
  • ●  Echo Kumple 11 – 13

    9. Ze względów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BHP dzieci bawią się w salach Echo Kids bez obuwia.

10. WIESZAK NA ODZIEŻ ORAZ PÓŁKI NA BUTY DLA DZIECI NIE SĄ strzeżone przez zespół Echo Kids. Za zaginięcie rzeczy nie ponosimy odpowiedzialności
10a. Wieszak na odzież dla opiekuna znajduje się w ogólnodostępnej szatni przy wejściu głównym w foyer.

11. W trakcie pobytu na zajęciach Kościoła zakazane jest używanie telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych, także przez rodziców.

12. Ze względów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BHP dzieci muszą stosować się do regulaminu wywieszonego przed salą zabaw z piankami, w tym korzystać ze skarpetek antypoślizgowych zapewnionych przez Kościół dziecięcy Echo Kids.

13. Dzieci nie powinny mieć przy sobie w trakcie zajęć Kościoła wszelkich drobnych przedmiotów, tj. klucze, zabawki, biżuteria, zegarki.
13a. W przypadku korzystania przez dziecko z okularów, wolontariusze Kościoła nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub zgubienie.

14. Za bezpieczną zabawę odpowiada zespół Echo Kids, z wyłączeniem dzieci przebywających na zajęciach wraz z rodzicami.

15. Sala, sprzęt, zabawki i pozostałe wyposażenie przeznaczone jest dla dzieci od 4 roku życia.

16. Echo Kids zapewnia w trakcie zajęć poczęstunek, w przypadku występowania alergii rodzic dziecka jest zobligowany do oznaczenia ich w dzienniku Echo Kids.

17. Na teren sali obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz wnoszenia własnych napojów zimnych i gorących oraz artykułów spożywczych.

18. Zespół Echo Kids może odmówić przyjęcia lub wyprowadzić dziecko z sali
w przypadku zachowań agresywnych w stosunku do innych dzieci lub dorosłych lub braku reakcji na uwagi i polecenia wolontariuszy.

19. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na osobach i mieniu, w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec, mimo zachowania przez Kościół dziecięcy Echo Kids należytej staranności. Za szkody umyślnie spowodowane przez dzieci w sali Kościoła odpowiadają opiekunowie.

20. Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

21. Dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani oraz nagrywani przez wolontariuszy Kościoła Echo lub inne osoby zatrudnione w tym celu, a zdjęcia oraz nagrania mogą zostać zamieszczone w mediach społecznościowych należących do Kościoła Echo bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych/nagrywanych lub ich bliskich.

22. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.

23. W razie ewakuacji za dzieci odpowiedzialny jest zespół Echo Kids.
23a. Dorośli przebywający w audytorium zostają ewakuowani osobnym wyjściem nie ma możliwości odbioru zarejestrowanych dzieci.

24. Z zabawek oraz sprzętu sportowego znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

25. Zespół Echo Kids ma całkowity zakaz pomagania dzieciom podczas korzystania z toalety.

26. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania dzieci i rodziców w pomieszczeniu magazynu.

27. Dzieci z niepełnosprawnością lub z potrzebami specjalnymi mogą korzystać z zajęć Echo Kids jedynie z opiekunem.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SALI ECHO KIDS DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW:

o NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
o NIE NALEŻY WYNOSIĆ ELEMENTÓW PLACU ZABAW
o NIE WNOSIMY DO SALI ZABAWOWEJ ZABAWEK ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW o NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
o ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY -GROŹBA ZADŁAWIENIA
o NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WYDAWANYCH POLECEŃ OSÓB DOROSŁYCH BĘDĄCYCH OPIEKUNAMI PLACU ZABAW